حامد و خريد!!!

سيف الله ...سيف الله10.gif....(اين صدای مامان بدری است که می شنويد07.gif)... چته زن...دوباره چی چار داری؟06.gif.....بلند شو برو خريد  مهمون داريم11.gif33.gifشوکت جون داره می ياد اينجا16.gif11.gif33.gif.... چی ...نفهميدم چی شد؟20.gif.... شوچت چدوم خريه؟33.gif.... فچر چردی من بهروزم 33.gifبرم خارچ؟20.gifفچ چردی من نرجسم؟33.gif....مجه همين شوچت نبود که اين ديختره شخايخ(شقايق) روکوشت16.gif(کشت)... تازه من شينيدم پوپچ (پوپک) رو هم شوچت کوشده!!!16.gif... بابا اون شوکت رو نمی گم که.... شوکت خانم همسايه قديممون.01.gif..اااا ميبارچه!!!32.gif...به سلامتی و ميمنت32.gif.... برو يه کم خريد بکن زودی بيا خونه ها.... بازم با اين پسرای کوچه نری دنبال ول گردی تو ايران زمين04.gif18.gif....

بابا سيف الله داشت ماکسيما 13.gif05.gifمغز کاهويی رو از پارکينگ در می آورد که انگاری موش رو آتيش زدن26.gif و مثل اجل معلق سر رسيد12.gif.... سلام آقا سيف الله31.gif....سلام آقا حاميد... چطورو؟06.gif....به سلامتی کجا تشريفتون رو ميبريد؟22.gif.... دارم ميرم خريد35.gif...ميهمان داريم... آقا سيف الله خدای نکرده خواستگار که نيست15.gif.... نه... شوچت خانم همسادا گديمی هستش32.gif....آقا سيف الله جون مادرت منو هم ببر خريد.... من تا حالا خريد نرفتم!!!11.gif....خوب بيا بالا اما شولوخ نچنی ها14.gif.....راستی آقا حاميد می دونی اون چيه از لای سينه رد می شی07.gif...روی رون چشيده می شی32.gif... می ره تو گفل می شی؟35.gif32.gif.... آقا سيف الله چيره ديگه10.gif... چيزه10.gif.... چيز.... ¤٪×،¤٪×،¤٪×،¤٪×،¤٪، .... خاچ بر سرت12.gif ... مينحرف12.gif28.gif(منحرف) خوب چمربند ايمينيه ديجه13.gif... چمرمندتو بيبند03.gif...راستی ديدی آقا حاميد ديدی هر چی سينما هستش چردن خوابگاه ديختران19.gif( خوب اون موقع که اينا رفتن خريد اين فيلم بورس بوده04.gif)....اون که فيلم سينمايی جديده آقا سيف الله18.gif....چی ...يعنی من نميفهميم؟12.gifتو بی من جفتی نافاهم؟12.gif.... يعنی من ميرغ(مرغ) تو آستينم پرورش دادم؟04.gif18.gif... دستت درد نچنه12.gif....ببخشيد آقا سيف الله شرمندم...... پق12.gif... پق12.gif.... صدای نا به هنجار04.gif... خوب رسيدم برو پايين...به اينجا ميجن مرچز خريت35.gif( مرکز خريد)... من ميرم ميوه فروشی تو هم برو دو تا بر بری بجير زودی بيا32.gif...... آقا نيم کيلو و نيم11.gif موز بده...نيم کيلو و نيم11.gif خيار بده.... نيم کيلو و نيم هم خربيزه11.gif(نيم کيلو و نيم= ۷۵۰ گرم18.gif)...تو همين موقع ها بود که حامد رسيد و برای چای شيرين بازی گفت: پدر زن جان عزيز و گرامی بفرماييد07.gif...پق12.gif ..پق12.gif... يه صدای نا به هنجار...تو گلت چردی18.gif...پيسرچ جلف11.gif04.gif18.gif ... بجير اين ميوه ها رو ببينم27.gif.... راه افتادن و رسيدن به نونوايی لواش ماشينی که بابا سيف الله گفت:حاميد برو از اون آقا بیپرس چگدر ميجيره بزاره بربری ما هم يه دور سوار بشه20.gif04.gif.... آقا سيف الله اون که چرخ و فلک نيست02.gif.... چی؟... پق12.gif ..پق12.gif ... يه صدای نا به هنجار... مجه نجفتم تو جای خودت رو چثيف نکن26.gif... چيز... خون خودت رو چثيف نچن18.gif.... مجه تو فوضولی بچه؟راه بيف ببينم18.gif...راستی آقا حاميد يه دوست دختر پيدا چردم بسيجيه14.gif...می خوام ولنتايم(ولنتاين) براش عروسچ احمدی نژاد بخرم19.gif14.gif15.gif...به نظرت خوبه؟...اقا سيف الله منو وارد اين بحث های سياسی نکن... تازه منيژه پوست منو می کنه15.gif.... چی؟.. پق12.gif... پق12.gif...باز هم صدای نا به هنجار... ديجه نبينم اسم منيژه رو بياری ها...پوست دراز زبون چلفت11.gif04.gif18.gif... پق...پق... باز هم صدای نا به هنجار( چرا اين همه صدای نا به هنجار می ياد؟)

نکته خلاقی!!!

از هر گونه صدای نا به هنجار دوری کنيد04.gif

کمر بند ايمنی خوبه !!!34.gif

اخبار سراسری!!!

مي دوني چيه؟فوتبال هم ديگه فايده نداره همون انرژي هسته اي حق مسلم ماست41.gif06.gif

حالتون چطوره؟...خوبيد؟... منم خوبم... چیه ناراحتی از حال خودت با خبر شدی؟...

منيژه بازار!!!

به يه عدد شرخر برای حال گيری زنگوله نيازمنديم47.gif

چيه نکنه تو هم دلت کتک می خواد؟... پق12.gif...پق12.gif...یه صدای نا به هنجار04.gif

حرف آخر!!!

برگا وقتي مي ريزن که فکر مي کنن طلا شدن12.gif20.gif

/ 20 نظر / 26 بازدید
نمایش نظرات قبلی

سلام.عروس ننم ميشی؟

منيژه

چرا که نه!!! ..... عروس ننه اون رو نمی گم بابا ..... بربری بگیرم تا نیما بوق بزنه!!!

ژ يگولو

منم يه بربری ميدم بيای اپ کنی حالا ديگه اگه دلت ميخواد و اجازه ميدن.......... منيججججججججججججججججججججج...بيا اپ کن... فعلا...

ha

salaM KIREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

ha

salam khare chetori tooooooooooooo adam nemishi